Kimagasló minőségű kompresszorok értékesítése.

Nyugat európai gyártók magyarországi képviselete.

Kifogástalan szerviz- és logisztikai háttér.

Bemutatóterem. Alkatrészellátás. Szaktanácsadás. Kis- és nagykereskedés. 

 

 


Adatvédelmi Szabályzat

                Adatvédelmi Szabályzat

 

Bevezetés

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, az adatvédelmi szabályzat készítéséről, a természetes személyeknek a személyes adataik kezeléséről, védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

A Szabályzat célja:

A Ramtech KFT www. ramtech.hu honlapon elérhető és tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan, a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.  Ennek megfelelően biztosítjuk Önt arról, hogy tiszteletben tartjuk mindazok magánéleti jogait, akik felkeresik ezt a honlapot és szeretnénk tájékoztatni arról milyen módon és célból használjuk fel az Ön személyes adatait.

Adatkezelő személye:

Adatkezelő neve: Ramtech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Röviden:                     Ramtech KFT

 Címe:                         Budapest 1134 Lőportár u.8.

Telefonszám:              1 349 2318

Adószám:                    10225149-2-41

Cégjegyzékszám:        01-09-060688

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:

Honlapunk egyik célja tájékoztatást adni Önnek, hogy kik vagyunk, és milyen tevékenységet végzünk. A személyes információkat /nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet/ azért gyűjtjük, és arra használjuk fel, hogy biztosíthassuk az Ön számára az igényelt szolgáltatásokat és információkat,

 • válaszoljunk az Ön által küldött érdeklődésre
 • feldolgozzuk az Ön által küldött megrendeléseket vagy jelentkezését
 • felügyeljük és teljesítsük az Önnel kapcsolatos kötelezettségeinket
 • az Ön igényeinek megfelelő terméket vagy szolgáltatást biztosítsunk

Az érintett megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége önkéntes, azonban a szükséges és elégséges adatok hiányában a szolgáltatás vagy termékértékesítés nem jöhet létre.

Így a szolgáltatás és termékértékesítés céljából a szükséges és elégséges adatokat mindenképpen meg kell adni.

Az Adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

 • Név.
 • E-mail cím,
 • Cím,
 • telefonszám,
 • számlázási adatok,
 • rendelési adatok

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait és információit, ezért biztosítjuk az Ön magánéletének védelméhez való jogát.

Jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott esetek kivételével, nem fedünk fel semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt az Ön engedélye nélkül. kivéve, ha törvényileg jogosultak vagy kötelezettek vagyunk erre, például valamilyen jogi eljárás miatt, vagy ha csalás illetve más bűncselekmény megakadályozása céljából van erre szükség.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.tv.5.§/1/ bek. a/.pont szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett felhasználó az egyes adatkezelés tekintetében a weboldalon történő regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg.

 Az adatkezelés időtartama:

 A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett kérésére bármikor vissza nem állítható módon véglegesen törli.

Az adatokat megismerő személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Azon természetes személyek, akik a http://www.ramtech.hu oldalon, vagy a rendszerhez tartozó mobil applikáción keresztül üzemeltetett rendszerhasználatára regisztrálnak, a megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az érintett fél felel.

Az érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az érintett a regisztrációval, személyes adatainak önkéntes megadásával, illetve a jelen szabályzatban foglaltak elfogadásával az adat továbbításhoz kifejezetten hozzájárul.

Az érintett által megadott adatokat az Adatkezelő és annak munkavállalói, valamint az Adatkezelővel együttműködő más olyan szolgáltatók ( pl. Könyvelő iroda, futárszolgálatok) jogosultak megismerni, mindazon célra, amely célra maga az Adatkezelő is jogosult. Az Adatkezelő Kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, és minden olyan szolgáltatónak, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja, ugyancsak felhívja a figyelmét az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő, a személyes adatok biztonságáról, megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) látja el, valamint biztosítja, hogy ezen berendezésekhez csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, úgy az Adatkezelő a személyes adatot saját hatáskörében, vagy az érintett kérelmére köteles helyesbíteni.

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt kizárólag rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azt.

Az Adatkezelő az érintett kérésre, tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adataikat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a választ.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja.

 • Ramtech KFT Budapest 1134 Lőportár u.8.  / levélben/
 • Vagy e-mail-ben: ramtech@ramtech.hu

Az érintett, az Info tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.évi.V.tv) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelem és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  fordulhat, az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos panasza esetén . Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a szolgáltatást igénybevevő adatait törli.

Adatvédelmi felelősség:

Adatvédelmi előírások alkalmazása során az adatkezelő/feldolgozó vezetőjének a Társaság mindenkori vezetője minősül.

Mint adatvédelmi felelős felel

 • Adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
 • Biztosítja a szabályzat betartását,
 • Kivizsgálja a hozzá beérkező adatkezeléssel kapcsolatos bejelentéseket és határidőben megválaszolja,
 • Vezeti az adatvédelmi incidenseket tartalmazó nyilvántartást,
 • Gondoskodik a belépő dolgozó munkába állásakor az adatvédelmi ismeretek oktatásáról

 A cookie-kkal kapcsolatos szabályzat

A cookie-kifejezéssel azokra  cookie-kra és egyéb hasonló technológiákra utalunk, amelyekre az EU elektronikus hírközlésben alkalmazandó adatvédelmi irányelve vonatkozik. A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngésző hoz létre a felhasználó számítógépén vagy eszközén.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a  cookie-kat.

A www.allaboutcooies.org web helyen részletes információkat találhat a cookie-k törléséről vagy letiltásáról.

Vegye azonban figyelembe, hogy a cookie-k letöltésének megtagadásával webhelyeinket továbbra is felkeresheti, de előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek majd megfelelően.

Munkatársak álláskeresők személyes adatainak kezelése

Az Adatkezelő toborzási tevékenységével összefüggő adatkezelés

A Társaság lehetővé teheti az álláskeresők számára, hogy az internetes felületen regisztrálva jelentkezzenek a Társaságnál meghirdetett állás helyekre.

A Társaság a különböző módokon beérkező pályázatokat egységesen a kiválasztási eljárás lezárásáig őrzi.  Ezen idő elteltével az adatok megőrzése csak a pályázó hozzájárulásával lehetséges.

 

 A munkatársak személyes adatainak kezelése:

A Társaság munkavállalóinak személyes adatait a munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével, fennállásával és megszüntetésével, valamint a munkaviszonyból származó jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével összefüggésben kezelheti.

Az érintett munkatárs a személyügyi nyilvántartás vezetéséhez saját magára köteles adatot szolgáltatni. A nyilvántartás körében beállt változásról az érintett köteles azonnali hatállyal írásban bejelentést tenni. A munkatárstól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely a személyhez fűződő jogait nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából szükséges.

A munkatárs személyi iratai körébe az alábbiak tartoznak:

 • Személyi anyag, a MT szerint kért vagy a munkaviszonyhoz szükséges dokumentumok,
 • Személyi adatlap, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítványok, szakképzettségére, nyelvtudására vonatkozó iratok másolatai, számlaszám valamint a munkaviszony összefüggésében illetve a felmondásával kapcsolatos iratok.

A munkatárs adataiba a következők jogosultak betekinteni:

 • Munkatárs a saját adataiba,
 • Munkatárs felettese,
 • Személyügyi, munkaügyi és bérszámfejtői feladatokat ellátó személy,
 • valamint, meghatározott esetekben a tv-i előírásoknak megfelelő hatóságok.

A Társaság a munkatársra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetekben vagy a munkatárs hozzájárulásával közölhet.

 

A Társaság a munkatársat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés során alkalmazott módszerek és eszközök nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével.

A Társaság köteles biztosítani, hogy a munkatárs a róla kezelt adatokat megismerhesse és azokról a dokumentumokról másolatot kaphasson. A munkatárs kérheti az adatainak helyesbítését, illetve kijavítását valamint azon adatainak törlését, amely adatokra vonatkozóan a Társaság nem rendelkezik törvényi felhatalmazással.

A jelen szabályzatban bekövetkező módosítások:

Az Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre a honlapon, illetve a honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az Adatkezelő nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, az üzemzavar miatt esetleges bekövetkező károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Ha jelen szabályzatban valamint az Ön személyes adatai felhasználásának módjában lényeges változtatásokat teszünk, a módosításokat közzétesszük ezen az oldalon. A módosítás hatálybalépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatot

Kérjük, rendszeresen tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat.

Ha többet szeretne tudni adatvédelmi szabályzatunkról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

Budapest, 2018. május 25.


Kérdése van? Küldjön üzenetet!


Kérjük az alábbi robotok elleni védelmet is töltse ki, mielőtt elküldi az üzenetet!

A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.