Kimagasló minőségű kompresszorok értékesítése.

Nyugat európai gyártók magyarországi képviselete.

Kifogástalan szerviz- és logisztikai háttér.

Bemutatóterem. Alkatrészellátás. Szaktanácsadás. Kis- és nagykereskedés. 

 

 


vissza

Általános szerződési feltételek

RAMTECH Kft. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI (ÁSZF)1. Alkalmazhatóság

Jelen feltételek a RAMTECH Kft. (továbbiakban Eladó) termékeinek, szolgáltatásainak értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre, szolgáltatásokra érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a RAMTECH Kft. általános szerződési feltételeit.

2. Ár

A mindenkor érvényes bemutatótermünkben, illetve hírleveleinkben és e-mailben kiadott árlisták tájékoztató jellegűek, indokolt esetben Eladó jogosult megváltoztatni listaárait, a változásokról telefoni és e-mail információkat ad az érdeklődőknek. Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót és a kiszállítás, csomagolás díját nem tartalmazzák.

2.1 Raktárkészletről szállítható (standard) termékek

A standard termékek ára az Eladó által kibocsátott, érvényben lévő árjegyzékben szereplő nettó ár. Ezek az árak az Eladó telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett érvényesek. Az Eladó az árjegyzékben szereplő árakból a Vevővel kötött külön megállapodás szerint árengedményt adhat a megrendelt érték, illetve mennyiség függvényében.

2.2 Külön rendelésre legyártandó egyedi (nem raktári készletből szállítható) termékek, szolgáltatások

Az Eladó az egyedi termékek, szolgáltatások árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei szerint meghatározott termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére. Vevő írásbeli megrendelését Eladó írásban egy héten belül visszaigazolja. A vevő rendelésétől eltérő visszaigazolás új ajánlatnak minősül, amit Eladó 5 napig tart fenn.
Amennyiben a Vevő rendelésének megfelelő a visszaigazolás, az összes feltételt elfogadottnak kell tekinteni és a rendelésigazolással adásvételi szerződés jön létre.
Ha a visszaigazolás a vevő rendelésétől eltér, azonban vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét feltételek, szállítási határidő ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az összes feltételt elfogadottnak kell tekinteni és a rendelésigazolással adásvételi szerződés jön létre.
Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg, vagy foglaló kifizetését kérheti, melynek összege a szerződés teljesülése estén a vételárba beszámít. A rendelés visszaigazolás csak ezen megállapodott összeg kifizetése és annak az Eladó által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.

3. Megrendelés, megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a hozzá e-mailen, telefaxon vagy ajánlott levélben érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek, illetve szolgáltatás pontos megjelölését (legalább a cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját, az átvétel helyét, a kiszállítás módját, költségeit, a fizetési módot magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés a felek számára a megrendelés visszaigazolásával szállítási szerződés létrejöttét jelenti, illetve konkrét írásbeli szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent szállítási kötelezettséget.
Termékek, illetve szolgáltatás megrendelése esetén az Eladó előleg, vagy foglaló kifizetését kérheti, melynek összege a szerződés teljesülése estén a vételárba beszámít. A rendelés visszaigazolás csak ezen megállapodott összeg befolyása után jelent szállítási, ill. szolgáltatási kötelezettséget.

4. A megrendelés teljesítése, áru, illetve szolgáltatás átvétele

Szállítási időpontnak az a nap számít, amikor az Eladó a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja. Teljesítés helye az Eladó telephelye, vagy a rendelés visszaigazolásában feltüntetett cím. 
Az áru átvétele a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak megfelelően történik. Az átvételt Vevő a számla, vagy a szállítólevél másodpéldányán cégszerű aláírásával igazolja. Szolgáltatás igazolása munkalap alapján a munka átvételével egyidőben történik.
A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti.
A szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítése
Amennyiben a Vevő szerződéses kötelezettségeit háromszori írásbeli felszólításra sem teljesíti, az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket, szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett mennyiség, illetve szolgáltatás nettó árának 10 %-át köteles meghiúsulási kötbér címén az Eladó részére megfizetni. Egyedi termékek (nem széria termékek, illetve szolgáltatás esetén az át nem vett termékek, illetve szolgáltatás értékének 90%-a a meghiúsulási kötbér.
Amennyiben a szállítási határidőket illetően előzetes értesítés és egyeztetés nélkül az Eladó 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további igények nem érvényesíthetők.

5. Minőség, szavatosság

Az Eladó által szállított áruk, illetve szolgáltatás minősége megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt minőségre vonatkozó követelményeknek. Az Eladót a Ptk.-ban foglalt szavatossági kötelezettségek terhelik.

6. Fizetés

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges.
A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján jóváírásra (vagy befizetésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat - az ünnep- és munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön.
A Vevő késedelmes fizetése esetén naptári naponként 0,5 % késedelmi kamatot köteles fizetni.
Az Eladó jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában) a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. Az előleg kifizetése a kiállított előleg-bekérő alapján történik, melyről az Eladó az összeg kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.

7. Tulajdonjog fenntartás

Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába. A Vevő, amennyiben fizetési kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru felett diszponálni. Az Eladónak jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti.
Az átadott gépek tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig a Ramtech Kft. fenntartja. Késedelmes fizetés esetén a Ramtech Kft. jogosult azonnali beszedési megbízással inkasszálni, és a géppel kapcsolatos összes szervízszolgáltatást felfüggeszteni. 21 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Ramtech Kft. a gépet visszaszállítja, és az addig kifizetett összeget a visszaigazolásban meghatározott használati díj levonásával visszafizeti. Késedelmes fizetés esetén 0,5 % késedelmi kamatot számítunk fel naptári naponként. Árajánlatunk elfogadása, illetve megrendelés esetén a fenti feltételek is elfogadottnak számítanak.

8. Vis-maior

Vis-maiornak számítanak azok a felek szerződéses kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket felek nem képesek befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok).
A vis-maior fennállásáról a felek kötelesek egymást a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén bármelyik félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

9. Reklamációk, kártérítés

A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Az átvételtől számított 2 munkanapon túl a Vevő mennyiségi reklamációra nem jogosult.
A Vevő köteles az árut az átvételt követően minőségileg ellenőrizni és az észlelt hibákat e-mailben azonnal fotóval dokumentálva bejelenteni, majd legkésőbb a – rendeltetési helyre érkezéstől – számított 15 naptári napon belül az Eladónak írásban, részletező jegyzőkönyvet küldeni, valamint a hibás árut és a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányokat az Eladó részére előzetes megbeszélés szerint egyeztetve eljuttatni. Alkatrészekre csak Eladó szakembere általi beépítés esetén vállalunk garanciát. Garanciális feltételek a mindenkori garanciajegyen feltüntetve. (1. sz. Melléklet: a dugattyús kompresszorok garancialevelének szövege)

10. Egyéb rendelkezések

A megrendelések visszaigazolása csak a fenti feltételek vevő által történt elfogadása és betartása esetén érvényes.
Ha a felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, akkor minden vitás ügyben az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróságnak kell döntenie.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

11. Érvényesség

Jelen Általános Szállítási Feltételek visszavonásig érvényes.


RAMTECH Kft.
Budapest

Kérdése van? Küldjön üzenetet!


Kérjük az alábbi robotok elleni védelmet is töltse ki, mielőtt elküldi az üzenetet!

A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.