Kimagasló minőségű kompresszorok értékesítése.

Nyugat európai gyártók magyarországi képviselete.

Kifogástalan szerviz- és logisztikai háttér.

Bemutatóterem. Alkatrészellátás. Szaktanácsadás. Kis- és nagykereskedés.

Általános szerződési feltételek

RAMTECH Kft. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI (ÁSZF)1. Alkalmazhatóság

Jelen feltételek a RAMTECH Kft. (továbbiakban Eladó) termékeinek, szolgáltatásainak értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre, szolgáltatásokra érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a RAMTECH Kft. általános szerződési feltételeit.

2. Ár

A mindenkor érvényes bemutatótermünkben, illetve hírleveleinkben és e-mailben kiadott árlisták tájékoztató jellegűek, indokolt esetben Eladó jogosult megváltoztatni listaárait, a változásokról telefoni és e-mail információkat ad az érdeklődőknek. Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót és a kiszállítás, csomagolás díját nem tartalmazzák.

2.1 Raktárkészletről szállítható (standard) termékek

A standard termékek ára az Eladó által kibocsátott, érvényben lévő árjegyzékben szereplő nettó ár. Ezek az árak az Eladó telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett érvényesek. Az Eladó az árjegyzékben szereplő árakból a Vevővel kötött külön megállapodás szerint árengedményt adhat a megrendelt érték, illetve mennyiség függvényében.

2.2 Külön rendelésre legyártandó egyedi (nem raktári készletből szállítható) termékek, szolgáltatások

Az Eladó az egyedi termékek, szolgáltatások árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei szerint meghatározott termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére. Vevő írásbeli megrendelését Eladó írásban egy héten belül visszaigazolja. A vevő rendelésétől eltérő visszaigazolás új ajánlatnak minősül, amit Eladó 5 napig tart fenn.
Amennyiben a Vevő rendelésének megfelelő a visszaigazolás, az összes feltételt elfogadottnak kell tekinteni és a rendelésigazolással adásvételi szerződés jön létre.
Ha a visszaigazolás a vevő rendelésétől eltér, azonban vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét feltételek, szállítási határidő ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az összes feltételt elfogadottnak kell tekinteni és a rendelésigazolással adásvételi szerződés jön létre.
Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg, vagy foglaló kifizetését kérheti, melynek összege a szerződés teljesülése estén a vételárba beszámít. A rendelés visszaigazolás csak ezen megállapodott összeg kifizetése és annak az Eladó által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.

3. Megrendelés, megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a hozzá e-mailen, telefaxon vagy ajánlott levélben érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek, illetve szolgáltatás pontos megjelölését (legalább a cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját, az átvétel helyét, a kiszállítás módját, költségeit, a fizetési módot magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés a felek számára a megrendelés visszaigazolásával szállítási szerződés létrejöttét jelenti, illetve konkrét írásbeli szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent szállítási kötelezettséget.
Termékek, illetve szolgáltatás megrendelése esetén az Eladó előleg, vagy foglaló kifizetését kérheti, melynek összege a szerződés teljesülése estén a vételárba beszámít. A rendelés visszaigazolás csak ezen megállapodott összeg befolyása után jelent szállítási, ill. szolgáltatási kötelezettséget.

4. A megrendelés teljesítése, áru, illetve szolgáltatás átvétele

Szállítási időpontnak az a nap számít, amikor az Eladó a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja. Teljesítés helye az Eladó telephelye, vagy a rendelés visszaigazolásában feltüntetett cím. 
Az áru átvétele a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak megfelelően történik. Az átvételt Vevő a számla, vagy a szállítólevél másodpéldányán cégszerű aláírásával igazolja. Szolgáltatás igazolása munkalap alapján a munka átvételével egyidőben történik.
A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti.
A szerződés nem, vagy nem megfelelő teljesítése
Amennyiben a Vevő szerződéses kötelezettségeit háromszori írásbeli felszólításra sem teljesíti, az Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket, szolgáltatást nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett mennyiség, illetve szolgáltatás nettó árának 10 %-át köteles meghiúsulási kötbér címén az Eladó részére megfizetni. Egyedi termékek (nem széria termékek, illetve szolgáltatás esetén az át nem vett termékek, illetve szolgáltatás értékének 90%-a a meghiúsulási kötbér.
Amennyiben a szállítási határidőket illetően előzetes értesítés és egyeztetés nélkül az Eladó 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további igények nem érvényesíthetők.

5. Minőség, szavatosság

Az Eladó által szállított áruk, illetve szolgáltatás minősége megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt minőségre vonatkozó követelményeknek. Az Eladót a Ptk.-ban foglalt szavatossági kötelezettségek terhelik.

6. Fizetés

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges.
A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján jóváírásra (vagy befizetésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat - az ünnep- és munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön.
A Vevő késedelmes fizetése esetén naptári naponként 0,5 % késedelmi kamatot köteles fizetni.
Az Eladó jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában) a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. Az előleg kifizetése a kiállított előleg-bekérő alapján történik, melyről az Eladó az összeg kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.

7. Tulajdonjog fenntartás

Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába. A Vevő, amennyiben fizetési kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru felett diszponálni. Az Eladónak jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre, illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti.
Az átadott gépek tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig a Ramtech Kft. fenntartja. Késedelmes fizetés esetén a Ramtech Kft. jogosult azonnali beszedési megbízással inkasszálni, és a géppel kapcsolatos összes szervízszolgáltatást felfüggeszteni. 21 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Ramtech Kft. a gépet visszaszállítja, és az addig kifizetett összeget a visszaigazolásban meghatározott használati díj levonásával visszafizeti. Késedelmes fizetés esetén 0,5 % késedelmi kamatot számítunk fel naptári naponként. Árajánlatunk elfogadása, illetve megrendelés esetén a fenti feltételek is elfogadottnak számítanak.

8. Vis-maior

Vis-maiornak számítanak azok a felek szerződéses kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket felek nem képesek befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok).
A vis-maior fennállásáról a felek kötelesek egymást a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén bármelyik félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

9. Reklamációk, kártérítés

A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Az átvételtől számított 2 munkanapon túl a Vevő mennyiségi reklamációra nem jogosult.
A Vevő köteles az árut az átvételt követően minőségileg ellenőrizni és az észlelt hibákat e-mailben azonnal fotóval dokumentálva bejelenteni, majd legkésőbb a – rendeltetési helyre érkezéstől – számított 15 naptári napon belül az Eladónak írásban, részletező jegyzőkönyvet küldeni, valamint a hibás árut és a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányokat az Eladó részére előzetes megbeszélés szerint egyeztetve eljuttatni. Alkatrészekre csak Eladó szakembere általi beépítés esetén vállalunk garanciát. Garanciális feltételek a mindenkori garanciajegyen feltüntetve. (1. sz. Melléklet: a dugattyús kompresszorok garancialevelének szövege)

10. Egyéb rendelkezések

A megrendelések visszaigazolása csak a fenti feltételek vevő által történt elfogadása és betartása esetén érvényes.
Ha a felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, akkor minden vitás ügyben az Eladó székhelye szerinti illetékes bíróságnak kell döntenie.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

11. Érvényesség

Jelen Általános Szállítási Feltételek visszavonásig érvényes.


RAMTECH Kft.
Budapest

Kérdése van? Küldjön üzenetet!


A weblap a WEB-SET rendszeren üzemel. Készítette a BIT-Hungary Kft.